Algemene voorwaarden

 • Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke door ALAVI BV toegestane afwijking zijn de bestellingen en de leveringen onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. 
 • De bestelling vanwege de koper van goederen of producten bij ALAVI BV bedraagt minimum 250 €. In geval de koper zijn bestelling annuleert, is de koper verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten bedrage van 15 % van het bedrag van de bestelling, met een minimum van €50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud voor ALAVI BV om haar eventuele hogere schade terug te vorderen.
 • De mededeling van de prijzen geldt als inlichting en verbindt ALAVI BV slechts na schriftelijke bevestiging. Alle opgegeven prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW.
 • De aangegeven leveringstermijnen zijn zuiver indicatief en laattijdige levering kan nooit leiden tot contractbreuk of schadevergoeding ten laste van ALAVI BV.
 • Alle prijzen zijn exclusief vervoerskosten en verzekering, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld. Alle transport gebeurt op risico van de klant.
 • ALAVI BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor aanbevelingen of suggesties bij het gebruik van door of middels haar geleverde goederen of producten.
 • Alle facturen zijn contant betaalbaar te KOKSIJDE. De betalingen geschieden contant, zonder korting. Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest doen lopen van 1 % per maand ten laste van de koper, tot op de dag van de betaling. Zo de betaling niet op de gestelde termijn geschiedt, vervallen alle gegeven waarborgen en wordt de som onmiddellijk eisbaar, verhoogd met 12 % met een minimum van 50,00 € ten titel van conventionele schadeloosstelling, en dit zonder dat hiervoor enige aanmaning vereist is. Partijen zien hierbij uitdrukkelijk af van toepassing van art. 1231 B.W.
 • De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
 • Elke betwisting of protest nopens een factuur moet ALAVI BV schriftelijk worden gemeld binnen de 8 dagen na ontvangst hiervan, zoniet wordt de koop beschouwd als aanvaard. 
 • Voor de beslechting van eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd. Door het trekken van wisselbrieven wordt aan deze bevoegdheid geen afbreuk gedaan.
 • Eigendomsvoorbehoud.
  De goederen blijven eigendom van ALAVI BV zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan deze is voldaan, en dit zelfs indien de goederen bewerkt of verwerkt werden. ALAVI BV kan tot het wederhalen van de leveringen beslissen zonder voorbericht indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd.
 • Het risico gaat over op de koper bij de contractsluiting. De bewaring van goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt eveneens op risico van de koper.
 • De koper zal instaan voor alle eventuele schade en vervreemding van deze goederen vanaf de levering tot de volledige betaling.